Kukonyeliswe abenze kahle ezifundweni zabo eThulebona Finishing School

The overall achiever Sanelisiwe Mdakane who has obtained over 80% in maths and physical science with her family. Also in the photo is Mrs Masondo, from the Umzinyathi Education District Exam Section with Mr Majola, a retired Acting Director Chief at Pietermaritzburg (DOE).

“Kuhle ukukomelisa abafundi uma benze kahle ezifundweni zabo, lokho kuyabaqhuqhuzela futhi kwenza nabanye abafundi bazimisele kakhulu kuze nabo bakonyoliswe ngelinye ilanga”, lawa amazwi ashiwo uMnz Mdletshe ngenkathi kune kuphiwa abafundi izitifiketi kanye nezindondo. Iholo lase Dundee iMoth hall ibigcwele abazali kanye nothisha nabafundi base Thulebona Finishing School bezobungaza lolusuku olukhulu lwabafundi abaphumelele ezifundweni zabo zikamatikelesteni.

Thulebona Finishing School choir sang their hearts out.

uBabalo Dlungwane, umfundi wase Thulebona Finishing School uthe, “sibonga bonke othisha bethu nabazali bethu ngokusipha ithuba lesibili ukuthi silungise impumela yethu yebanga leshumi”. Nizowubona umehluko kuthina sonke, siyabonga ngokusiseka bazali bethu, eqhuba. Umnz Mdletshe ucacisile ukuthi uyathanda ukukomilisa abafundi uma benze kahle, uyafisa ukuthi bonke baphumelele ekupheleni konyaka.
Omunye obekhona emcimbini uMzwakhile Sithole oyimbongi yase Thekwini uqhuqhuzele abafundi ngokuthi “bafunde bayephambili ukuze bafeze amaphupho abo, bangakhohlwa la abasuka khona”. UMnz Mpila, oyilunga lebhodi lesikole ukhulume wathi “siyabonga kubaba uMdletshe ngombono nangephupho lakhe njengoba isikole simile, saqala singamadoda ayisikhombisa sihlezi emtapweni wemfundo eGlencoe sixoxa ngalesi sikole sifisa ukuthi sifake ihlombe emfundweni yase South Africa”. Uqhube wathi sahlangana nabazali sakhuluma kakhulukazi ngempumela yabafunda bakamatikiletseni sabona kunesidingo sesikole sokuqedela.

The guest speaker Mr Majola who encouraged learners to focus on their studies and to never give up on their dreams no matter where they come from.

UNkk Masondo , okwi Education District Exam section eMzinyathi ukulume wathi, “lesisikole akusona sabantu abaphinda ibanga leshumi kuphela kodwa kukhona nabafundi abazolungisa impumela yabo ukuze bakhone ukungena enyuvesi”. Uqhube wathi siyanihalalisela ngemikomelo yenu siyazi ukuthi akulula kodwa imsebenzi yenu iyastengisa ukuthi nizimisele. Omunye wabazali uNkz Thango ustengise ukujabula wachaza wathi ” siyajabula ukuthi nisivulele indawo eGlencoe, bazali siyanibongela ukuthi nizimisele ngezingane zenu futhi ngiyathemba ukuthi seniqalile niyabhalisa ngama CAO”.

UMnz Majola obeyisikhulumi sosuku oyayengumhloli omkhulu eMnzinyathi uqhuqhuzele abafundi wathi, “ningapheli amandla qhubekelani phambili leli yithula elibalulekile kakhulu kunina bafundi,iningi labantu sebawasha izandle becabanga ukuthi ikusasa alisekho. Qalani manje ukuhlela ikusasa lenu eliqhakazile”.
Bekuculwa kudanswa nabazali bastengise ukuziqhenya ngabantwana babo abenze kahle. Obaqophe emakhanda bonke uSanelisiwe Mdakane wase Newcastle ofunda khona eThulebona Finishing School.

  AUTHOR
Fathima Zubane
Journalist

Latest News

COMMENTS

Top

Thanks for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald


Get regular news updates sent directly to your inbox.

Your source of local breaking news and trending stories from across the country.

Be a part of our growing community

1MILFacebook Fans
98KTwitter Followers
5MILMonthly Readers
12MILArticles Published Every Month
72Local Community Websites
CLICK HERETo view an example of our newsletter

SUBSCRIBE to our FREE newsletter

SELECT your titles:

Estcourt News
Ladysmith Gazette
Newcastle Advertiser
Northern Natal Courier
Vryheid Herald

Get regular news updates sent directly to you inbox.

Your source of local breaking news and trending stories from across the country.

Be a part of our growing community

Subscribe Here
1MILFacebook Fans
98KTwitter Followers
5MILMonthly Readers
12MILArticles Published Every Month
72Local Community Websites
Your details:


Your friends: